Modernisatie & Renovatie

Modernisatie & Renovatie (wetgeving KB)

Sinds 9 maart 2003 is de nieuwe wetgeving voor de beveiliging van liften van kracht.

Deze wetgeving is geldig voor iedereen zowel privé bezitters alsook bedrijven dienden hun liften conform deze wetgeving te laten aanpassen.

lees meer

 Nieuwe moderniseringstermijnen voor liften van kracht.

Brussel, 20 december 2012 - De toepassing van de huidige reglementering over de beveiliging van liften zorgde voor heel wat onduidelijkheid. In overleg met alle betrokken partijen werd daarom de reglementering aangepast. Voor de modernisering van de oudste liften, die vaak een historische waarde hebben, krijgen de beheerders meer tijd.

Het nieuwe KB werd ondertekend op 10 december 2012 en verscheen op 19 december in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe reglementering bevat naast een aantal kleine aanpassingen ter verduidelijking, een fundamentele wijziging, namelijk de gespreide invoering van de moderniseringen in de tijd, afhankelijk van de leeftijd van de betrokken lift.

Het feit dat de liften die het gemakkelijkst te moderniseren zijn, eerst worden aangepast vormde het sleutelelement in de brede consensus met alle betrokken partijen. Voor de oudste liften, die vaak een historische of esthetische waarde bezitten, krijgen de beheerders meer tijd. Deze tijd moet de sector toelaten om specifieke oplossingen op maat te ontwikkelen die aanvaardbaar zijn qua veiligheidsniveau en die tegelijk het esthetische karakter van de lift vrijwaren. De modernisering zelf verloopt voortaan binnen één enkele termijn daar waar vroeger verschillende aanpassingen tegen begin 2013 of begin 2018 uitgevoerd moesten worden. De financiële last voor de modernisering moet ook proportioneel zijn met de vastgestelde risico’s.

  • De termijn van de (eerste) modernisering van een lift overeenkomstig de veiligheids-aspecten wordt vastgelegd in functie van het jaar van inbedrijfstelling:

Datum van inbedrijfstelling

Termijn van (1ste)modernisering

vanaf 1 april 1984

ten laatste 31 december 2014

van 1 januari 1958 tot 31 maart 1984

ten laatste 31 december 2016

voor 1 januari 1958

ten laatste 31 december 2022

 

Voor meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Chantal De Pauw – Woordvoerster Adres: City Atrium, Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel Tel.: 02 277 76 64 / gsm: 0476 45 75 95 E-mail: .">.  www.economie.fgov.be .

 

Sancties

Wanneer de beheerder of de eigenaar zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt worden er in sancties voorzien. Deze kunnen zwaar wegen in de portefeuille van de overtreder. Indien er binnen de vier maanden geen gevolg wordt gegeven aan de waarschuwing van de FOD Economie worden er transacties bepaald waarvan de bedragen zullen vastgelegd worden volgens de principes opgenomen in de tabel hierna: 3/4

Vastgestelde inbreuk

Bedrag van de transactie (1) (3)

Geen veiligheidsdossier

5.000 €

Geen volledige instructies in de kooi (taal)

5.000 €

Geen preventief onderhoud

5.000 €

Geen preventieve inspectie

5.000 €

Geen risicoanalyse

C x E x 100€

Lift in gebruik ondanks ernstig risico (beslissing C) vastgesteld door een EDTC

15.000 €

Lift in gebruik met verbroken verzegeling

verwijzing naar de strafrechtbank

Modernisatiewerken van de liften in dienst gesteld na 01.04.1984 :

 

geen getekend voorstel en ernstig risico

C x E x 200€, minimum 15.000€

geen getekend voorstel maar geen ernstig risico

C x E x 50€

bestaand getekend voorstel maar niet uitgevoerd

C x E x 50€

Geen elektronisch veiligheidsgordijn noch kooideur (2)

12.500 €

Geen mechanische vergrendeling (2)

12.500 €

Onjuiste stopnauwkeurigheid (frequentiebediening)(2)

12.500 €

 

C = capaciteit van de lift (aantal personen)

E = aantal verdiepingen van het gebouw die door de lift bediend zijn

(1) bij meerdere inbreuken wordt het hoogste bedrag als transactievoorstel genomen

(2) of maatregelen die een evenwaardig veiligheidsniveau geven

(3) naargelang het geval kan de lift ook buiten dienst gesteld worden als voorzorgsmaatregel

De algemene informatie over liften en de wettelijke referenties staan op onze internetsite op : http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/Secu rite_des_ascenseurs/Securite_ascenseurs_modernisation/

ORA Liften is gespecialiseerd in het aanpassen van liften volgens de laatste normen in verband met veiligheid van liften.

Zowel klassieke, geklasseerde liften als ook hedendaagse liften worden door onze diensten met de meeste zorg gemoderniseerd.

Door het volledig moderniseren van uw lift verhoogt de betrouwbaarheid, kan u de lift mooier en energievriendelijker maken. Dit is een investering waarbij de waarde van het gebouw stijgt en die zich terugverdient door lagere onderhouds- en energiekosten.